O Executive MBA

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA (ang. Executive Master of Business Administration) – w skrócie MSM-EMBA – są intensywnymi, zaocznymi studiami drugiego stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikaty EMBA.

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu są propozycją mieszczącą się w głównym nurcie działań zmierzających do realizacji Procesu Bolońskiego i do porównywalności polskich studiów ekonomicznych z programami uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich w części dotyczącej edukacji menedżerskiej. W uczelniach zachodnich studia MBA są z założenia studiami drugiego stopnia (postgraduate), adresowanymi do osób posiadających praktykę zawodową, często na stanowiskach kierowniczych. Studia te prowadzone są w trybie stacjonarnym (full time), a więc z oderwaniem od pracy, bądź w formie studiów powiązanych z pełnieniem funkcji kierowniczych (executive) i trwają od 1 do 4 lat, kończąc się dyplomem MBA (Master of Business Administration). Cechą charakterystyczną kształcenia w systemie MBA jest to, że o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci dowolnych kierunków studiów uniwersyteckich lub innych np. politechnicznych. Dostosowanie się do zachodnich standardów organizacyjnych i programowych kształcenia menedżerów należy uznać za warunek pełnego partnerstwa w tej dziedzinie (wzajemne uznawanie dyplomów, studia przemienne, praktyki zawodowe, kształcenie studentów zagranicznych itp.), a także – co niebagatelne – za warunek korzystania z różnych form pomocy zagranicznej.