Dla studentów

Praca magisterska

Informacje dla studentów Programu Executive MBA składających PRACE MAGISTERSKIE w roku akademickim 2019/2020

.
Terminy czerwcowe – I termin
Prace należy wgrać do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do 15.06.2020 r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą na przełomie czerwca i lipca 2020 r.
Terminy wrześniowe – II termin
Prace należy wgrać do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do 15.09.2020 r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą na przełomie września i października 2020 r.

Przed złożeniem pracy magisterskiej:

  1. Po akceptacji gotowej pracy przez promotora, należy wgrać pracę oraz skan podpisanego oświadczenia (załącznik 2) do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) apd.ue.wroc.pl (załącznik 1). Aby wgrać pracę do APD należny przygotować plik w formacie .pdf o nazwie MBA-[nr_albumu]-2020, streszczenie oraz słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim).

  2. Po wgraniu pracy do APD, zostanie ona automatycznie sprawdzona przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

  3. Gdy w systemie APD pojawi się informacja o akceptacji pracy i wyniku z JSA przez promotora, pracę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać na adres biura EMBA:
  Program EMBA
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław

  UWAGA! Przyjmowane będą tylko te prace, które zostały zatwierdzone w Archiwum Prac Dyplomowych.

Pracę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do biura MBA:

  1. Jeden egzemplarz pracy przeznaczony do akt wydrukowany z systemu APD. Całą pracę należy wydrukować w formacie A4 (2 strony pracy wydrukowane na jednej stronie – poziomo, papier zadrukowany dwustronnie). Pracę należy przedziurkować na dłuższym boku i związać bawełnianą tasiemką.

   
  Praca musi zawierać oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy oraz oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy osobom zainteresowanym, podpisane własnoręcznie przez studenta. Oświadczenia (załącznik 2) należy zamieścić na końcu pracy.

  Praca w wyjątkowych przypadkach może zostać utajniona np. z powodu danych poufnych zawartych w pracy. Wniosek o utajnienie należy złożyć do Dziekana ds. Studenckich (załącznik 8). Dodatkowo w wypadku utajnienia pracy, należy umieścić na stronie tytułowej (na górze strony) napis w kolorze czerwonym czcionką nr 14 – PRACA UTAJNIONA.

  Student ustala z promotorem czcionkę, odstępy, marginesy. Strona tytułowa oraz spis treści należy umieścić w następującej kolejności:

  • – Strona tytułowa w języku polskim (załącznik 3),
  • – Strona tytułowa w języku angielskim (załącznik 4),
  • – Spis treści w języku polskim,
  • – Spis treści w języku angielskim.

   

  Osoby piszące pracę magisterską po angielsku umieszczają pierwsze strony pracy magisterskiej w następującej kolejności:

  • – Strona tytułowa w języku angielskim,
  • – Strona tytułowa w języku polskim,
  • – Spis treści w języku angielskim,
  • – Spis treści w języku polskim.

   

  2. Kolorowy wydruk raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

  3. Wydrukowaną kartę obiegową (załącznik 5).

  4. Wypełniony formularz badania losów absolwentów (załącznik 6).

  5. Wypełnioną ankietę Stowarzyszenia Absolwentów EMBA (załącznik 7).

  6. Legitymację studencką.

  7. Dowód wpłaty 100 zł za dyplom magisterski.

PRZYJMOWANE BĘDĄ PRACE TYLKO I WYŁĄCZNIE TYCH STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZALICZONE WSZYSTKIE SEMESTRY ORAZ UREGULOWANE W CAŁOŚCI OPŁATY ZA STUDIA.


Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich:

Egzamin dyplomowy ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu efektów uczenia się i treści programowych realizowanych na danym kierunku studiów. Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać, że:
- potrafi wyczerpująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej oraz efektów uczenia się związanych z kierunkiem studiów, wykorzystując przy tym wiedzę teoretyczną i wyniki badań własnych,
- prowadzi wywód logicznie, posługując się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję.

Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania pozwalające zweryfikować poziom uzyskania efektów uczenia się dla kierunku tj.:

a) pytanie pierwsze sformułowane przez przewodniczącego komisji, który zadaje pytanie szczegółowe z zagadnienia obejmującego treści realizowane w ramach specjalności,
b) pytanie drugie sformułowane przez promotora, dotyczyć powinno części teoretycznej pracy dyplomowej w odniesieniu do efektów uczenia się określonych dla kierunku,
c) pytanie trzecie sformułowane przez recenzenta, dotyczyć powinno wyników badań i ma na celu weryfikację kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych. Student powinien określić sposób przeprowadzenia badań, uzasadnić dobór zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić wnioski wynikające z badań.
Egzamin w zakresie pytania drugiego i trzeciego, może też obejmować prezentację istotnych osiągnięć z pracy dyplomowej.

W tracie obrony pracy magisterskiej na studiach Executive MBA, Student ma obowiązek przedstawić komisji prezentację multimedialną dotyczącą swojej pracy magisterskiej i badań. Prezentacja powinna być uzgodniona z Promotorem pracy magisterskiej.INFORMACJE DLA OSÓB SKREŚLONYCH CHCĄCYCH ZŁOŻYĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ:


Istnieje możliwość złożenia pracy magisterskiej do 2 lat od skreślenia z listy studentów (z powodu niezłożenia pracy w terminie).

Studenci z lat ubiegłych, skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, którzy zakończyli pisanie pracy i uzyskali akceptację Promotora, składają podanie do Dziekana ds. Studenckich o wznowienie studiów w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (załącznik 9) z pisemnym potwierdzeniem dopuszczenia pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie JSA.

Do pobrania

Instrukcja obsługi Archiwum Prac Dyplomowych
załącznik nr 1
pobierz
Oświadczenie
załącznik nr 2
pobierz
Strona tytułowa w języku polskim
załącznik nr 3
pobierz
Strona tytułowa w języku angielskim
załącznik nr 4
pobierz
Karta obiegowa
załącznik 5
pobierz
Formularz badania losów absolwentów
załącznik 6
pobierz
Ankieta Stowarzyszenia Absolwentów EMBA
załącznik 7
pobierz
Podanie o utajnienie pracy magisterskiej
załącznik 8
pobierz
Podanie o wznowienie na czas obrony
załącznik 9
pobierz