Dla studentów

Praca magisterska

Informacje dla studentów Programu Executive MBA składających PRACE MAGISTERSKIE w roku akademickim 2020/2021

.
Terminy składania prac zostaną wkrótce podane przez Dziekan ds. Studenckich
Terminy czerwcowe – I termin
Prace należy wgrać do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do …………….. r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą na przełomie czerwca i lipca 2021 r.
Terminy wrześniowe – II termin
Prace należy wgrać do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do …………….. r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą na przełomie września i października 2021 r.

Prace magisterskie składane są wyłącznie w formie elektronicznej:

  1. Po akceptacji gotowej pracy przez promotora, należy wgrać pracę do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) apd.ue.wroc.pl (instrukcja – załącznik 1). Aby wgrać pracę do APD należny przygotować plik w formacie .pdf o nazwie MBA-[nr_albumu]-2021, streszczenie oraz słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Wgrywając pracę należy zaznaczyć w systemie odpowiednie oświadczenie (treść oświadczenia – załącznik 2)

  2. Po wgraniu pracy do APD, zostanie ona automatycznie sprawdzona przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) (regulamin weryfikacji – załącznik 3).

  3. W tym czasie należy rozliczyć się z zobowiązań wobec uczelni. Między innymi zwrócić książki do biblioteki, wypełnić elektroniczną kartę obiegową (instrukcja – załącznik 4) oraz dokonać wpłaty 100 zł za dyplom.

Standardy pracy dyplomowej - magisterskiej oraz zasady przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:

  Standardy pracy dyplomowej wraz z wymaganymi wzorami stron tytułowych (PL i EN) oraz oświadczeń (PL i EN) znajdują się w załączniku 5.

  W przypadku konieczności utajnienia pracy magisterskiej mają zastosowanie przepisy znajdujące się załączniku 6. W celu utajnienia pracy student powinien wystąpić z wnioskiem o utajnienie pracy do Dziekan ds. Studenckich (wzór podania stanowi załącznik 7) wraz z pisemnym uzasadnieniem, opinią promotora, a także prośbą o utajnienie danych skierowaną przez firmę, której praca dotyczy. W przypadku utajnienia pracy należy złożyć w biurze EMBA, 1 egzemplarz pracy do archiwum – wydruk 2 stronny).

  Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich znajdują się w załączniku 8.

  Egzamin dyplomowy ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu efektów uczenia się i treści programowych realizowanych na danym kierunku studiów. Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać, że:
  – potrafi wyczerpująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej oraz efektów uczenia się związanych z kierunkiem studiów, wykorzystując przy tym wiedzę teoretyczną i wyniki badań własnych,
  – prowadzi wywód logicznie, posługując się jasnym i precyzyjnym językiem.

  Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję.

  Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania pozwalające zweryfikować poziom uzyskania efektów uczenia się dla kierunku tj.:

  a) pytanie pierwsze sformułowane przez przewodniczącego komisji, który zadaje pytanie szczegółowe z zagadnienia obejmującego treści programowe kierunkowe,
  b) pytanie drugie sformułowane przez promotora, dotyczyć powinno części teoretycznej pracy dyplomowej,
  c) pytanie trzecie sformułowane przez recenzenta, dotyczyć powinno wyników badań i ma na celu weryfikację kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych. Student powinien określić sposób przeprowadzenia badań, uzasadnić dobór zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić wnioski wynikające z badań.

  W trakcie obrony pracy magisterskiej na studiach Executive MBA, Student ma obowiązek przedstawić komisji prezentację multimedialną dotyczącą swojej pracy magisterskiej i badań. Prezentacja powinna być uzgodniona z Promotorem pracy magisterskiej.

INFORMACJE DLA OSÓB SKREŚLONYCH CHCĄCYCH ZŁOŻYĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ:


Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów, istnieje możliwość złożenia pracy magisterskiej do 2 lat od skreślenia z listy studentów (z powodu niezłożenia pracy w terminie), w przypadku osób skreślonych w roku 2019 oraz do 30.09.2020 r. Natomiast w przypadku osób skreślonych po 1.10.2020 r. istnieje możliwość złożenia pracy magisterskiej do 1 roku od skreślenia z listy studentów (z powodu niezłożenia pracy w terminie).

Studenci z lat ubiegłych, skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, którzy zakończyli pisanie pracy i uzyskali akceptację Promotora, składają podanie do Dziekan ds. Studenckich o wznowienie studiów w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (załącznik 9) z pisemnym potwierdzeniem dopuszczenia pracy dyplomowej przez promotora.

Do pobrania

Instrukcja obsługi Archiwum Prac Dyplomowych
załącznik nr 1
pobierz
Oświadczenie
załącznik nr 2
pobierz
Regulamin weryfikacji prac dyplomowych
załącznik nr 3
pobierz
Instrukcja obsługi Elektronicznej Obiegówki
załącznik nr 4
pobierz
Standardy pracy dyplomowej magisterskiej
załącznik 5
pobierz
Zasady utajnienia prac dyplomowych
załącznik 6
pobierz
Podanie o utajnienie pracy dyplomowej
załącznik 7
pobierz
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych
załącznik 8
pobierz
Podanie o wznowienie na czas obrony
załącznik 9
pobierz