Dla studentów

Praca magisterska

Informacje dla studentów Magisterskich Studiów Menedżerskich Executive MBA składających PRACE MAGISTERSKIE w roku akademickim 2018/2019

 

Terminy czerwcowe – I termin
Prace należy składać w Biurze Programu Executive MBA (pokój 217 Z – sprawdź godziny otwarciado 15.06.2019 r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą na przełomie czerwca i lipca 2019 r.

 

Terminy wrześniowe – II termin
Prace należy składać w Biurze Programu Executive MBA (pokój 217 Z – sprawdź godziny otwarciado 15.09.2019 r. 
  Egzaminy dyplomowe odbywać się będą do 30.09.2019 r.

Przed złożeniem pracy magisterskiej:

  1. Po akceptacji gotowej pracy przez promotora, należy wgrać pracę do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) apd.ue.wroc.pl (załącznik 1). Aby wgrać pracę do APD należny przygotować plik w formacie .pdf o nazwie ZIF-N2-[nr_albumu]-2019, streszczenie oraz słowa kluczowe (w języku pracy).

  2. Po wgraniu pracy do APD, zostanie ona automatycznie sprawdzona przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

  3. Gdy w systemie APD pojawi się informacja o akceptacji pracy i wyniku z JSA przez promotora, pracę można złożyć w biurze EMBA.

  UWAGA! Przyjmowane będą tylko te prace, które zostały zatwierdzone w Archiwum Prac Dyplomowych.

Pracę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do biura MBA:

  1. Egzemplarze pracy magisterskiej. 

  Każdy egzemplarz pracy musi zawierać oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy oraz oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy osobom zainteresowanym, podpisane własnoręcznie przez studenta. Oświadczenia (załącznik 2) należy zamieścić na końcu pracy.

  Praca w wyjątkowych przypadkach może zostać utajniona np. z powodu danych poufnych zawartych w pracy. Wniosek o utajnienie należy złożyć do Prodziekana Wydziału (załącznik 8). Dodatkowo w wypadku utajnienia pracy, należy umieścić na stronie tytułowej (na górze strony) napis w kolorze czerwonym czcionką nr 14 – PRACA UTAJNIONA.

  Student ustala z promotorem czcionkę, odstępy, marginesy. Strona tytułowa oraz spis treści należy umieścić w następującej kolejności:

  • – Strona tytułowa w języku polskim (załącznik 3),
  • – Strona tytułowa w języku angielskim (załącznik 4),
  • – Spis treści w języku polskim,
  • – Spis treści w języku angielskim.

   

  Osoby piszące pracę magisterską po angielsku umieszczają pierwsze strony pracy magisterskiej w następującej kolejności:

  • – Strona tytułowa w języku angielskim,
  • – Strona tytułowa w języku polskim,
  • – Spis treści w języku angielskim,
  • – Spis treści w języku polskim.

   

  • 1. Jeden egzemplarz wydrukowany w formacie A4, oprawiony w twardą oprawę,
  • 2. Jeden egzemplarz przeznaczony do akt wydrukowany z systemu APD. Całą pracę należy wydrukować w formacie A4 (2 strony pracy wydrukowane na jednej stronie – poziomo, papier zadrukowany dwustronnie). Pracę należy przedziurkować na dłuższym boku i związać bawełnianą tasiemką.
  • 3. Kopia pracy na płycie CD z opisem: wydział, imię i nazwisko, praca dyplomowa, temat pracy, data złożenia. Pracę należy przygotować w formatach: .txt, .doc, .rtf (wszystkie na tej samej płycie CD).

   

  2. Wydruk raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

  3. PIĘĆ zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm w podpisanej i nie zaklejonej kopercie (proszę nie podpisywać zdjęć na odwrocie).

  4. Rozliczona kartę obiegową (załącznik 5).

  5. Wypełniony formularz badania losów absolwentów (załącznik 6).

  6. Ankieta Stowarzyszenia Absolwentów EMBA (załącznik 7).

  7. Legitymację studencką.

  8. Dowód wpłaty 100 zł za dyplom magisterski.

PRZYJMOWANE BĘDĄ PRACE TYLKO I WYŁĄCZNIE TYCH STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZALICZONE WSZYSTKIE SEMESTRY ORAZ UREGULOWANE W CAŁOŚCI OPŁATY ZA STUDIA.Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w roku akademickim 2018/2019:

W trakcie egzaminu magisterskiego powinny być zadane co najmniej trzy pytania. Pytania muszą obejmować treści zawarte w pracy magisterskiej. Pytania zadają wszyscy członkowie Komisji. Układ pytań jest następujący:

1. Pytanie dotyczące postawionych celów i problemu do rozwiązania. Student powinien omówić postawione tezy lub hipotezy, które zamierzał udowodnić. Student powinien określić również metody badawcze zastosowane w pracy, ich dobór. Pytanie ma za zadanie zweryfikować, czy student umie sformułować problem badawczy. Pytanie zadaje przewodniczący.
2. Pytanie dotyczące teoretycznej części pracy. Pytanie powinno zweryfikować wiedzę studenta dotyczącą rozwiązywanego problemu przez wyjaśnienie różnic w podejściach poszczególnych autorów do definicji, pojęć, klasyfikacji itp. Student powinien wykazać się wiedzą oraz kompetencjami związanymi ze studiowanym kierunkiem i specjalnością. Pytanie zadaje promotor.
3. Pytanie dotyczące wyników badań. Student powinien przedstawić, w jaki sposób przeprowadzał badania empiryczne, jakie zastosował metody badawcze oraz jakie konkluzje wynikły z przeprowadzonych badań. Powinien również przedstawić, czy na podstawie badań zweryfikował postawione hipotezy lub tezy. Pytanie ma za zadanie zweryfikować kompetencje społeczne studenta. Pytanie zadaje recenzent.

W TRAKCIE EGZAMINU MAGISTERSKIEGO STUDENT POWINIEN WYKAZAĆ SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI Z TOKU STUDIÓW.

W tracie obrony pracy magisterskiej na studiach Executive MBA, Student ma obowiązek przedstawić komisji prezentację multimedialną dotyczącą swojej pracy magisterskiej i badań. Prezentacja powinna być uzgodniona z Promotorem pracy magisterskiej.

W trakcie obrony pracy magisterskiej może uczestniczyć przedstawiciel studentów. Przedstawiciel studentów może być powołany na wniosek Samorządu Studenckiego lub egzaminowanego. Obrona pracy dyplomowej może odbywać się również przy współuczestnictwie większej liczby studentów. Uczestnictwo to powinno być zgłoszone do biura Executive MBA na 2 tygodnie przed obroną ze względu na dobór odpowiedniej, większej sali.

Do pobrania

Instrukcja obsługi Archiwum Prac Dyplomowych
załącznik nr 1
pobierz
Oświadczenie
załącznik nr 2
pobierz
Strona tytułowa w języku polskim
załącznik nr 3
pobierz
Strona tytułowa w języku angielskim
załącznik nr 4
pobierz
Karta obiegowa
załącznik 5
pobierz
Formularz badania losów absolwentów
załącznik 6
pobierz
Ankieta Stowarzyszenia Absolwentów EMBA
załącznik 7
pobierz
Podanie o utajnienie pracy magisterskiej
załącznik 8
pobierz