Program

Organizacja i struktura programu

Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA trwają dwa lata (4 semestry). Odbywają się w trybie zaocznym z tzw. częściowym oderwaniem od pracy. Zajęcia wynikające z programu kształcenia są realizowane w ramach dwudniowych sesji (od roku akademickiego 2018/2019 zawsze w soboty i niedziele). Przewiduje się około 10 sesji w semestrze. Pełny cykl kształcenia zamyka się w dwóch kolejnych latach akademickich. Studia wieńczy uroczyste wręczenie dyplomów przez Władze Rektorskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Władze Dziekańskie Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Przedstawiciela Uczelni Partnerskiej oraz Dyrektora Programu Magisterskich Studiów Menedżerskich Executive MBA.

Przedmioty realizowane na poszczególnych semestrach w ramach opcji polskiej / międzynarodowej programu Executive MBA:

Semestr 1.

 • - Ekonomia zarządcza / Managerial economics
 • - Zarządzanie / Management
 • - Rachunkowość menedżerska / Managerial accounting
 • - Transformacje i innowacje cyfrowe / Digital transformations and innovations
 • - Zachowania organizacyjne i menedżerskie / Organizational and managerial behavior
 • - Metody ilościowe / Quantitative methods
 • - Podstawy prawne w biznesie / Legal foundations for business
 • - Zarządzanie projektem / Project management
 • - Business English / Business English

 • Łącznie 9 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 176 godzin
 • Jeden z pierwszych zjazdów realizowany w ramach wyjazdowej sesji integracyjnej.

Semestr 2.

 • - Analiza makroekonomiczna / Macroeconomic analysis
 • - Zarządzanie jakością / Quality management
 • - Strategie marketingowe / Marketing strategies
 • - Zarządzanie operacyjne i logistyczne / Operations and logistic management
 • - Zarządzanie strategiczne / Strategic management
 • - Metodologia badań naukowych / Scientific research methodology
 • - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Strategic HRM
 • - Finanse korporacyjne / Corporate finance
 • - Business English / Business English

 • Łącznie 9 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 176 godzin
 • Pod koniec semestru studenci dokonują wyboru zarówno 4 przedmiotów z puli przedmiotów do wyboru, jak i promotora pracy magisterskiej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Wybrane w semestrze 2 przedmioty do wyboru są realizowane w semestrze 3, seminaria magisterskie z promotorem są realizowane w semestrach 3 i 4.

Semestr 3.

 • - Gra biznesowa / Business game
 • - Zarządzanie zmianą / Change management
 • - Innowacyjność i przedsiębiorczość w biznesie / Innovation and entrepreneurship in business
 • - Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Business ethics and CSR
 • - Seminarium magisterskie / Master project seminar
 • - 4 przedmioty wybrane podczas 2 semestru

 • Łącznie 5 przedmiotów obowiązkowych oraz 4 do wyboru w wymiarze 148 godzin
 • W semestrze 3 poza przedmiotami obowiązkowymi student musi zaliczyć 4 przedmioty do wyboru - zgodnie z własną deklaracją podjętą pod koniec 2 semestru. W tym semestrze pojawia się też seminarium magisterskie, które ma na celu wesprzeć studenta w przygotowaniu pracy magisterskiej. Seminaria są realizowane w trybie indywidualnych spotkań ze promotorem, który również został wybrany pod koniec 2 semestru. W programie przewidziano również grę biznesową, która ma na celu zintegrowanie i praktyczne zastosowanie pozyskanej dotychczas wiedzy i umiejętności menedżerskich przez studentów MSM-EMBA.

Semestr 4.

 • - Negocjacje w biznesie / Business negotiations
 • - Biznes międzynarodowy / International business
 • - Przywództwo w organizacji / Organizational leadership
 • - Strategiczna gra biznesowa / Strategic business game
 • - Seminarium magisterskie / Master project seminar
 • - 4 przedmioty wybrane podczas 3 semestru

 • Łącznie 5 przedmiotów obowiązkowych oraz 4 do wyboru w wymiarze 124 godzin
 • W semestrze 4 poza przedmiotami obowiązkowymi student musi zaliczyć kolejne 4 przedmioty do wyboru - zgodnie z własną deklaracją podjętą pod koniec 3 semestru. Podobnie, jak w semestrze 3 student pod indywidualną opieką promotora przygotowuje pracę magisterską w czasie seminariów. W programie pojawia się też strategiczna grę biznesową, która na poziomie zaawansowanym integruje pozyskaną wiedzę i umiejętności menedżerskie studentów, a zasadniczym celem jest umożliwienie symulacyjnej aplikacji i przetestowania tej wiedzy i umiejętności.

Przykładowe przedmioty do wyboru realizowane w poprzednich edycjach studiów MSM-EMBA

 • - Globalne sieci biznesowe
 • - Zarządzanie grupami kapitałowymi
 • - Konkurencyjność współczesnego biznesu
 • - Zarządzanie zespołami międzynarodowymi
 • - Lean management
 • - Motywowanie do pracy
 • - Planowanie finansowe
 • - Prognozowanie finansowe w biznesie
 • - Globalne zarządzanie talentami
 • - Efektywność w zarządzaniu
 • - Skuteczna komunikacja
 • - Wywieranie wpływu społecznego
 • - Doskonałość procesowa
 • - Zarządzanie projektem w praktyce
 • - Controlling strategiczny
 • - Zarządzanie małą firmą