Rekrutacja

Koszty kształcenia

Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

 

Opłata semestralna za studia (zarówno na opcji Polskiej jak i Międzynarodowej programu) wynosi:
7 000 PLN – dla obywateli polskich
1 750 EUR – dla cudzoziemców

 

Opłatę można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę semestralną należy wnieść najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października 2018 roku. Wycofanie czesnego, w przypadku rezygnacji, może nastąpić wg zasad określonych w umowie zawartej między szkołą a studentem.
W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%.