Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Ostatnie wolne miejsca – zgłoszenia do 16.09.2020 r.

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/ 
 2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
                   • Executive MBA Program (język polski)
                   • Executive MBA Program (język angielski)
 4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 5. Przesłać skan wymaganych dokumentów (lista poniżej) na adres: mba@ue.wroc.pl
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 prosimy o nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów zostaną Państwo poinformowani mailowo, jak tylko to będzie możliwe.
 6. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Wymagane dokumenty

 • 1. Podanie o przyjęcie na studia (wypełnione i podpisane)
 • - generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 2. Ankieta osobowa (wypełniona i podpisana)
 • - generowana z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 3. Dowód osobisty - do wglądu przy składaniu dokumentów
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 prosimy o nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów zostaną Państwo poinformowani mailowo, jak tylko to będzie możliwe.
 • 4. Jedna fotografia
 • o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • 5. Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B) oraz jego kserokopia
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 prosimy o nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów zostaną Państwo poinformowani mailowo, jak tylko to będzie możliwe.
 • 6. PL Formularz aplikacyjny - opcja polska
  6. EN Formularz aplikacyjny - opcja międzynarodowa
 • 7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski
 • (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)
 • 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • - 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne - numer generowany poprzez system rekrutacji)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

FORMULARZ APLIKACYJNY – PL

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Biuro Executive MBA, pokój 217, budynek Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 prosimy o nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów zostaną Państwo poinformowani mailowo, jak tylko to będzie możliwe.