Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 została zakończona.

.

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/ 
2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
                 • Executive MBA Program (język polski)
                 • Executive MBA Program (język angielski)
4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
5. Dostarczyć wymagane dokumenty (lista poniżej) do biura EMBA.
6. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Wymagane dokumenty

 • 1. Podanie o przyjęcie na studia (wypełnione i podpisane)
 • - generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 2. Ankieta osobowa (wypełniona i podpisana)
 • - generowana z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 3. Dowód osobisty - do wglądu przy składaniu dokumentów
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 prosimy o nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów zostaną Państwo poinformowani mailowo, jak tylko to będzie możliwe.
 • 4. Jedna fotografia
 • o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • 5. Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B) oraz jego kserokopia
 • 6. PL Formularz aplikacyjny - opcja polska
  6. EN Formularz aplikacyjny - opcja międzynarodowa
 • 7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski
 • (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)
 • 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • - 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne - numer generowany poprzez system rekrutacji)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

FORMULARZ APLIKACYJNY – PL

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Biuro Executive MBA, pokój 217, budynek Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław