Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Rekrutacja na 26 edycję studiów Executive MBA, już w maju!

Wymagane dokumenty

 • 1. Zgłoszenie kwalifikacyjne
 • - generowane z systemu rekrutacji
 • 2. Ankieta osobowa kandydata
 • - generowana z systemu rekrutacji
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego
 • 4. Dwie podpisane fotografie
 • o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • 5. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 6. Formularz aplikacyjny
 • wkrótce dostępny
 • 7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski
 • (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – Biuro Programu EMBA – 217 budynek Z

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław

Biuro EMBA